הסכם המשתמשים ותנאי השימוש

הגדרות הנמצאות בשימוש בהסכם זה:‏

‏"משחק / משבצת המשחק" – אירוע בידורי של משחק, שמתחיל ונגמר בזמן וביום מוגדר, ‏בהתאם ללוח הזמנים שנקבע על-ידי החברה, ואשר מתקיים במשך פרק זמן רציף ומוגדר, בהתאם ‏לתרחיש ותנאים שהוגדרו על-ידי החברה וכולל עמידה בחוקים וכללים של החברה.‏
‏"מיקום השירות / מקום אספקת השירות" – אחד מהאתרים הפיזיים של החברה שנבחר על –ידי ‏המשתמש בו המשתמש ישחק את המשחק של מציאות מדומה. לרוב, האתרים הפיזיים של ‏החברה ממוקמים במרכזים מסחריים. ‏
‏"ימים ושעות הפעילות" – כפי שהוגדרו בסעיף 2.3 שלהלן ו/או באופן פרטני למקום אספקת ‏השירות.‏
‏"החברה" – אי.אס.טי. דיגיטל בע"מ, ישות משפטית המספקת את השירותים למשתמשים ‏ומשתתפים.‏
‏"מפעילים" – עובדי החברה אשר, בין היתר, מבצעים את הפעלת המשחק, לרבות הדרכה לפני ‏המשחק, הורדת ולבישת ציוד המשחק למשתתפים, הפעלת המשחק וליווי המשתתפים בזמן ‏המשחק.‏
‏"נתונים אישיים" – כל מידע, הקשור ישירות או בעקיפין לאדם ספציפי או לאדם כלשהו הניתן ‏לזיהוי, לרבות שם ושם משפחה, מספר תעודת הזהות, מספר טלפון, כתובת האי-מייל ועוד.‏
‏"משתמש" – פרט, אשר נרשם באתר בהתאם לתנאי הסכם זה.‏
‏"כללים" – במהלך קבלת השירות חובה על המשתמש לעמוד בכל התנאים וההוראות של הסכם זה ‏ולמלא אחר כל דרישות המשתמש וכללים, לרבות: מגבלות גיל, צוות, כמות המשתתפים ‏המותרת בכל משחק, מגבלות בריאותיות של המשתמש, במידה ויש, כושר גופני אישי, כללי ‏התנהגות, תנאי השתתפות וכו', וזאת בכפוף לכלל הסעיפים של הסכם זה.‏
‏"פרופיל" –  שילוב של דואר אלקטרוני / מספר טלפון נייד וססמת גישה לאזור האישי של ‏המשתמש באתר, המאפשרים לקבל גישה לשירותי האתר.‏
‏"האתר" – משאב אינטרנטי, הממוקם ברשת בכתובת ‏level3.co.il‏, שדרכו מסופק מידע אודות ‏השירותים. כמו כן, האתר מספק למשתמש גישה למערכת ההזמנות ומאפשר ביצוע הזמנות ‏למשחק מסוים בשעה הרצויה‎ ‎‏ (משבצת המשחק), כולל אפשרות לקבל את כל המידע הנדרש: ‏תיאור, זמינות, תנאים ומחיר הזמנת המשחק, כולל הזמנה דרך האתר. ‏
‏"שירות" / "שירותים" – סדרה של פעילויות, המבוצעות על ידי החברה במהלך הפעלת המשחק, ‏וכן, פעילויות קשורות אחרות וזאת בהתאם להוראות המשתמש (או באמצעות בא כוחו החוקי), או ‏ישות אחרת, המעוניינת להשתתף במשחק באופן אישי או לספק השתתפות במשחק לאדם אחר ‏‏(אנשים אחרים).‏
‏"משתתף" – ישות פיזית / אדם, אשר מקבל את השירות / השירותים להשתתפות במשחק.‏

‏1.‏    הוראות כלליות:‏
‏1.1.‏    הסכם זה הינו הסכם פומבי אשר מגדיר את התנאים למתן וקבלת השירותים, הוראות ‏ותנאים להזמנת השירותים, וכן, תנאי השימוש באתר ובשירות. ‏
‏1.2.‏    הסכם זה נכנס לתוקפו מרגע הסכמת המשתמש ו/או המשתתף (או באמצעות בא כוחו ‏החוקי) לתנאי ההסכם בהזמנת השירות, כפי שהוגדר בס"ק 1.3 – 1.5 שלהלן, וההסכם ‏יישאר בתוקפו לתקופת זמן בלתי מוגבלת.‏
‏1.3.‏    בכפוף למגבלות המפורטות בהסכם זה, אתר החברה הינו אתר שפתוח לשימוש כלל ‏המשתמשים. החברה אינה מבצעת סינון או בדיקה של המשתמשים באתר ואיננה יכולה ‏לקבוע אם יש ביכולתם של המשתמשים לעמוד בהתחייבויותיהם כפי שהוגדרו בהסכם ‏זה. כמו כן, לחברה אין יכולת לאמת את גילאי המשתמשים באתר או אמיתות הפרטים ‏שהושארו באתר, אי לכך, החברה לא לוקחת אחריות כלשהי על גילאי המשתמשים ‏ואיננה אחראית על הנתונים שהושארו באתר.‏
‏1.4.‏    בזמן ביצוע הליך הרישום, המשתמש ייחשב כמי שקרא את הסכם המשתמש וקיבל כל תנאי ‏מתנאי הסכם זה באופן מלא וללא כל תנאי ו/או התניה וזאת באמצעות הוספת הערה של ‏הסכמה (סימן) בשדה מיוחד ליד ההפניה לטקסט של הסכם המשתמש לידי ביטוי "קראתי ואני מסכים לתנאי השירות". במקרה של אי-הסכמה של המשתמש באופן מלא או חלקי עם תנאי ‏מתנאי ההסכם זה ו/או סעיפיו, אין למשתמש זכות להשתמש ו/או לקבל את החומרים ‏ו/או השירותים של האתר ושל החברה.‏
‏1.5.‏    בטרם תחילת המשחק, המשתמש ייחשב כמי שקרא את הסכם המשתמש וקיבל את כל תנאיו ‏באופן מלא ללא תנאי ו/או התניה, וכן כמי שקיבל את כל ההסברים והפירוט שאינם ‏מפורטים באתר, וזאת באמצעות חתימה על טופס ההסכמה לשירות שיחתם רגע לפני ‏כניסה למשחק. הובהר בזאת, כי ללא חתימה על טופס ההסכמה לשירות בטרם כניסה ‏למשחק, בהתאם לדרישות כפי שפורטו בהסכם זה ו/או באתר החברה ו/או תוך הליך ‏הרישום לשירותי החברה, המשתמש ו/או המשתתף (או בא כוחו החוקי) לא יוכל לקבל ‏את שירותי החברה ולא יוכל להשתתף במשחק.‏
‏1.6.‏    החברה רשאית בכל עת ועל-פי שיקולה הבלעדי, וללא כל הודעה מוקדמת, לבצע שינוים ‏ו/או עדכונים בהסכם זה ולהביא זאת לידיעת המשתמשים באמצעות פרסום הסכם ‏מעודכן באתר החברה. עדכון להסכם זה יכנס לתוקפו מרגע פרסומו באתר. במקרה של ‏אי-הסכמה של המשתמש באופן מלא או חלקי עם תנאי מתנאי הסכם זה ו/או סעיפיו, ‏אין למשתמש זכות להשתמש ו/או לקבל את החומרים ו/או השירותים של האתר.‏
‏1.7.‏    תנאי השימוש בחומרים של החברה, באתר ובשירותיה מוגדרים בהסכם הנוכחי. ‏
‏1.8.‏    הגרסה המעודכנת של הסכם זה מפורסמת ברשת האינטרנט בכתובת ‏level3.co.il
‏1.9.‏    נספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.‏
‏1.10.‏    המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לחברה ‏בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת מהפרת תנאי מתנאי הסכם זה‎.‎
‏1.11.‏    המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי ידוע לו שבמקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש ‏של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או הוראות הדין, תהא החברה ‏רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, ‏וכן לבצע כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון על מנת להגן על זכויותיה על פי דין ‏והסכם זה‎.‎

‏2.‏    תנאי השירות
‏2.1.‏    לאדם המבקש לקבל את השירות עומדת הזכות להפוך למשתמש באמצעות רישום לאתר ‏ובהמשך לרכוש סטטוס של משתתף, וזאת בהתאם לתהליך כפי שהוגדר בסעיף 4 ‏להסכם זה, ולהזמין משבצת של משחק. ‏
כמו כן, לאדם המבקש לקבל את השירותים עומדת הזכות לפנות לחברה ישירות במקום ‏אספקת השירות ולרכוש סטטוס משתתף וזאת במטרה להשתתף במשבצת ‏של המשחק בעתיד הקרוב וזאת על בסיס מקום פנוי בלבד.‏
‏2.2.‏    אישור השתתפות במשחק וגישה למשחק תינתן אך ורק למשתתפים העומדים בכללים ‏כפי שהוגדרו בסעיף 3 להסכם זה ובכללים של ההסכם בכלל, ואשר הזמינו וביצעו ‏תשלום מלא בהחלט עבור משבצת המשחק. ‏
‏2.3.‏    שעות וימי הפעילות של החברה ושל אספקת השירותים מוסדרים בהתאם לשיקולים ‏הבלעדיים של החברה. המשחקים יכולים להתקיים בכל שעות היום וימות השבוע ‏בהתאם ללוח זמנים שמוצג באתר עבור כל מיקום שירות באופן פרטני ועלולים להשתנות ‏ממקום למקום בהתאם למיקום השירות. ‏
באופן כללי, החברה יכולה לספק את השירות ולהפעיל את המשחקים בימי א'-ו' בין ‏השעות 10:00 בבוקר ועד לשעה 22:00 (ברציפות), בימי שבת בין השעות 10:00 בבוקר ‏ועד לשעה 23:00 (ברציפות), וזאת בכפוף להוראות כל חוק ו/או דין בדבר סגירת עסקים ‏ופתיחתם ו/או בהתאם להנחיות ו/או תקנון של הנהלת מרכז מסחרי זה או אחר בו ‏ממוקם מקום השירות.‏
‏2.4.‏    סך כל המשתתפים היכולים להשתתף יחדיו ובו זמנית במשבצת משחק אחד נעה בין ‏משתתף יחיד למקסימום 3 עד 4 משתתפים, תלוי בסוג המשחק הנבחר.‏
משך משבצת אחת של המשחק יכול לנוע בין 30 עד 45 דקות, כאשר עד 15 דקות לפני ‏תחילת המשחק מיועדים להדרכה ולבישת הציוד, ומשך המשחק הינו עד 15 דקות או עד ‏‏30 דקות, תלוי בסוג המשחק שנבחר. ‏
‏2.5.‏    מחיר המשחק למשתתף בודד במשבצת המשחק המיועדת לקבוצת משתתפים נקבע ‏בהתאם לשיקולים הבלעדיים של החברה ויכול להשתנות מפעם לפעם. כמו כן, המחיר ‏שונה בין סוגי משחקים שונים ועלול להשתנות בהתאם לשעת ו/או יום בשבוע של ‏המשחק. ‏
לחברה שמורה הזכות הבלעדית לעדכן ו/או לשנות את מחירי המשחקים בהתאם ‏לשיקוליה הבלעדיים, ללא כל צורך במתן התראה מוקדמת ו/או הסבר ו/או נימוק כלשהו ‏למשתמשים / משתתפים פוטנציאליים. המחיר עבור משבצת משחק מוגדרת (מבחינת ‏סוג המשחק, שעת המשחק ויום המשחק) תוצג למשתמש בעת ביצוע הליך ההזמנה. ‏המחיר שיוצג יהא עבור משתתף יחיד בקבוצה ו/או מחיר למספר משתתפים, בהתאם ‏לבחירת המשתמש. מידע זה ייחשב כהודעה על מחיר למשתתף עבור משחק מוגדר ‏שנבחר ליום ולזמן מסוים. ‏
הובהר בזאת, כי החברה רשאית להגביל רכישת כרטיסים למשחק באמצעות האתר לפי ‏שיקולה הבלעדי למינימום 2 (שני) כרטיסים למשבצת המשחק ולא תתאפשר רכישת ‏כרטיס בודד באמצעות האתר. ‏
‏2.6.‏    בביצוע תשלום עבור משבצת המשחק המשתמש מאשר באופן אוטומטי כי הוא מסכים ‏להבטיח את נוכחותו ו/או נוכחות המשתתפים (או של באי כוחם החוקיים) בהתאם ‏למוגדר בס"ק 2.4 לעיל, וזאת בהתאם לתנאים והוראות הסכם זה.‏
‏2.7.‏    על משתתפי המשחק חל איסור מוחלט לבצע את הפעולות הבאות: לעשן, לאכול ‏או לשתות במהלך המשחק ותוך כדי קבלת ההדרכה. משתתף אשר יפר תנאי זה לא יורשה ‏להשתתף במשחק או שהשתתפותו במשחק תופסק במיידי ולא יינתן כל החזר ו/או פיצוי ‏כספי על הפסקת המשחק.‏
כמו כן, משתתף שנמצא תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים או שקיים חשש סביר אצל ‏המפעיל ו/או המפעילים לכך שמשתתף כלשהו נמצא תחת השפעה של אלכוהול ו/או ‏סמים, הרי שמשתתף זה לא יורשה להשתתף במשחק. במידה והמשתתף ביצע רכישה ‏מוקדמת של משבצת המשחק באמצעות אתר החברה או באופן ישיר במקום השירות, ‏לחברה שמורה הזכות שלא לבצע החזר כספי כלשהו למשתתף זה.‏
‏2.8.‏    בטרם תחילת המשחק, על המשתתפים להישמע להוראות המפעיל/ים ולעמוד בדרישות ‏ארגוניות והיגייניות של החברה, כמו גם בדרישות לבטיחות האישית ודרישות לבוש.‏
‏2.9.‏    על מנת לאפשר מתן שירות וניהול תקין של המשחק, החברה רשאית לספק שירותים ‏נלווים נוספים. תנאים, סדר ועלות השירותים הנלווים יסוכמו בין הצדדים בנפרד.‏
‏2.10.‏    לחברה שמורה הזכות לארגן אירועי קידום מכירות על מנת למשוך משתתפים ‏פוטנציאליים, לרבות אירועי קידום מכירות, מתן כרטיסי מתנה להשתתפות, מתן כרטיסי ‏הנחה, ועוד. הודעה בנוגע לאירועים הנ"ל ואופן המימוש יפורסמו באתר החברה או בכל ‏דרך אחרת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.‏
‏2.11.‏    לחברה שמורה הזכות לסגור את מקום השירות לגישה ולמנוע מתן שירות לקהל הרחב ‏בימים ובשעות מוגדרות במקרים של קיום אירועים חברתיים, כגון: אירועי חברה, ימי ‏הולדת ועוד, ללא כל הודעה מוקדמת ולא לאפשר הזמנת השירות הן באמצעות האתר ‏והן במקום השירות לשעות בהן מתקיים האירוע.‏

‏3.‏    כללים להשתתפות ונגישות למשחק. ‏
‏3.1.‏    במשחק רשאים להשתתף משתתפים מגיל 8 ומעלה ו/או מעל גובה 110 ס"מ. לחלק ‏מהמשחקים קיימת מגבלת גיל החל מגיל 10 שנים או מגיל 12 שנים, וזאת בהתאם לסוג ‏המשחק הנבחר. יש לשים לב למגבלת גיל המופיעות עבור כל משחק בעת ביצוע הזמנה ‏באתר או במקום השירות.‏
‏3.2.‏    ילדים בטווח הגילאים 12 עד 16 , אשר הגיעו ללא ליווי הורים או אפוטרופוס רשמי ‏של הילד, חייבים להצטייד באישור מפורט בכתב של אחד ההורים או האפוטרופוס ‏הרשמי בצירוף של צילום ת.ז., כולל ספח של ההורה המאשר או של האפוטרופוס הרשמי ‏או כל מסמך רשמי אחר המוכיח כי אישור ההשתתפות ניתן לקטין על ידי גורם מוסמך ‏וכדין. יובהר, כי הורה המסכים כי ילדו הצעיר מגיל 13 ישתתף ללא נוכחות מבוגר אחראי, ‏יישא באחריות לכל נזק שייגרם על ידי הילד/ה לחברה ו/או לצד שלישי ו/או לרכוש החברה ‏וכן בכל נזק אשר יגרם חו"ח לילד/ה ולא תהיינה לו כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ‏כלפי החברה או מי מעובדיה.‏
ילדים בטווח הגילאים 8 עד 12 חייבים בליווי הורה ו/או אפוטרופוס רשמי. ילדים ‏בקבוצת גיל זו לא יורשו להשתתף במשחק ללא נוכחות וליווי ההורים או אפוטרופוס ‏רשמי. למען הסר ספק, במידה והגיעו או הושארו ילדים בקבוצת גיל זו ללא השגחה ו/או ‏ליווי כנדרש, לא יורשו להשתתף במשחק והמשתמש ו/או המשתתף לא יהיו זכאים לכל ‏החזר כספי עבור המשחק שהוזמן. ‏
‏3.3.‏    מצבו הגופני כמו גם מצבו הנפשי של המשתתף חייבים לעמוד בתנאים ודרישות של ‏המשחק שנבחר. למען הסר ספק, המשחק אינו מיועד לאנשים המשתייכים לאחת ‏מהקטגוריות הבאות: ‏

– אנשים הסובלים מאפילפסיה
– נשים בהיריון
– אנשים הסובלים מנכות או מוגבלויות
– אנשים הסובלים מהפרעות נפשיות מכל סוג שהוא ובכל צורה שהיא
– אנשים הנמצאים תחת השפעה של אלכוהול ו/או סמים
– אנשים שלבושים בלבוש לא נקי ו/או בעל ריח לא טוב
– אנשים ללא נעליים ו/או ללא חולצה, וזאת מטעמי הבטיחות האישית של ‏המשתתף
– אנשים שהגיעו למשחק בנעלי עקב גבוה ו/או בכפכפים, וזאת מטעמי ‏הבטיחות האישית של המשתתף ‏
– אנשים שהגיעו למשחק בחצאיות / שמלות ארוכות ו/או במכנסיים רחבים ‏‏(במקרה הנ"ל הביגוד יסתיר את החיישנים הנלבשים על הרגליים של המשתתף ‏והוא לא יצליח להשתתף במשחק)
– אנשים שמתנהגים באגרסיביות
– אנשים אשר אינם עומדים בדרישות ו/או אינם‎ ‎נענים לתנאי הסכם זה
– כל אדם אחר אשר עבורו קיימת הסתברות סבירה כי השתתפותם במשחק ‏עלולה לגרום להשלכות שליליות הן עבור המשתתף עצמו והן עבור החברה, ‏לרבות השלכות שליליות על נכסים ו/או רכוש של החברה ו/או של המשתתף ‏עצמו.‏
‏3.4.‏    לחברה שמורה הזכות לדרוש מהמשתתף ו/או מבא כוחו הרשמי של המשתתף מסמכים ‏המוכיחים כי המשתתף כשיר ועומד בתנאים ודרישות של ס"ק 3.1 – 3.3 של הסכם זה.‏
‏3.5.‏    בטרם תחילת המשחק, המפעיל/ים יבצעו הדרכה למשתתפים ובאי כוחם הרשמיים ‏‏(במידה והמשתתפים הינם מתחת לגיל 16 ובאי כוחם נמצאים במקום השירות) וזאת ‏במטרה לפרט ולהדגיש את הכללים החלים על משתתפי המשחק, כמו גם על מנת ‏להעריך את הסיכון האפשרי להשלכות שליליות עבור המשתתף במהלך המשחק בהתאם ‏לס"ק 3.3 להסכם זה.‏
‏3.6.‏    לחברה שמורה הזכות הבלעדית לסרב במתן שירות למשתתף כלשהו במקרה בו קיים ‏חשש סביר כי נתונים שדווחו לחברה על ידי המשתתף או על ידי בא כוחו הרשמי אינם ‏נכונים ו/או אמיתיים  ו/או מהימנים בהתאם דרישות בס"ק 3.1 – 3.3 להסכם זה או ‏במקרה בו תוך כדי ביצוע הדרכה שנערכה בהתאם לקבוע בס"ק 3.5 לעיל, חשפה החברה או ‏מי מעובדיה כי קיים סיכון להתרחשות כלשהי בעלת פוטנציאל להשלכות שליליות על ‏המשתתף ו/או על משתתפים אחרים ו/או על החברה בגלל השתתפותו של המשתתף ‏במשחק.‏
‏3.7.‏    למשתתף ו/או לבא כוחו הרשמי שמורה הזכות להחליט באופן עצמאי שלא להשתתף ‏במשחק בכל עת ומבלי להסביר את החלטתו וליישם את תוצאות ההחלטה בהתאם ‏לתנאים הנקובים בס"ק 3.9 של ההסכם.‏
‏3.8.‏    במקרה של ביטול המשחק ו/או במידה והחברה מסרבת לספק שירות בטרם תחילת ‏משבצת המשחק ו/או המשחק, ובתנאי שעל המקרה לא חלים נסיבות ו/או תנאים כפי ‏שהוגדרו בס"ק 2.7, 3.2, 3.3 ו-3.9 להסכם, ובכפוף להוראות הסכם זה, החברה תבצע ‏החזר כספי למשתמש בהתאם לסכומים ששולמו בפועל עבור השירות וזאת בכפוף לתנאי ‏ס"ק 4.6 שלהלן ובכפוף להוראות הסכם זה ולדין.‏
‏3.9.‏    במקרה ש:‏
– המשתתף או בא כוחו הרשמי סיפקו מידע שקרי או בלתי מהימן בהתאם לדרישות ס"ק ‏‏3.1 – 3.3 להסכם זה ואשר הופרך על סמך מסמכים שהוצגו בהתאם לקבוע בס"ק 3.4 ‏או על בסיס עדויות אחרות
‏ – המשתתף או בא כוחו הרשמי החליט לבטל השתתפות במשחק וכאשר החלטתם זו ‏נפלה בפרק זמן שפחות מ-48 שעות לפני מועד המשחק של 30 דקות או בפחות מ-24 ‏שעות לפני מועד המשחק של 15 דקות
– המשתתף נמצא במצב המתואר בס"ק 2.7 לעיל
– המשתתף איחר להגיע והופיע לקבלת השירות במקום השירות באיחור העולה על 15 ‏דקות ממועד השירות שהוזמן ו/או נקבע, כפי שפורט בס"ק 3.10 להסכם זה
הרי שבמקרים הנ"ל החברה תגבה מהמשתמש קנס בגובה העלות המלאה של השירות ‏שהוזמן וזאת בכפוף לתנאי הסכם זה.‏
‏3.10.‏    משתתף מחויב להגיע למיקום השירות לא יאוחר מ-15 דקות לפני זמן המשחק שהוזמן. ‏במקרה של איחור העולה על  15 דקות ממועד הגעה הנדרש (מתייחס ל-15 דקות ‏טרום המשחק) כל משבצת המשחק תתבטל ולמשתתף לא יינתן כל החזר כספי ו/או ‏פיצוי כספי ו/או משחק חליפי ללא עלות במקום המשחק שהתפספס. על ס"ק זה יחולו גם ‏הוראות ותנאי ס"ק 3.9 שלעיל.‏
‏3.11.‏    על המשתתפים להצטייד בתעודת הזהות או במסמך מזהה אחר, כגון: דרכון, רישיון ‏נהיגה. כמו כן, משתתפים אשר ביצעו הזמנת משבצת המשחק באתר החברה מחויבים ‏להגיע עם כרטיס אלקטרוני (אי-מייל המאשר ביצוע הזמנה ותשלום מלא) ולהציגו בקופה ‏בטרם קבלת השירות, וכן, להציג את אמצעי התשלום שבאמצעותו בוצעה הזמנה ותשלום ‏עבור המשחק באתר.‏

‏4.‏    הזמנה ותשלום עבור משבצת המשחק.‏
‏4.1.‏    מתן שירות והשתתפות במשחק מותנה בביצוע תשלום מלא ומראש בהתאם למחירים ‏הנקבעים על ידי החברה וחתימה על הסכמה לתנאי ההסכם.‏
‏4.2.‏    האפשרות להזמין משחק באתר הינה אך ורק למשתמשים שמלאו להם 18 שנים‎.‎
‏4.3.‏    התשלום עבור השירות יכול להתבצע על-ידי המשתמש או על-ידי צד שלישי על-פי הוראת ‏המשתמש. הזמנת משבצת המשחק תירשם על שם המשתמש שפרטיו הוכנסו בעת ‏הרישום ליצירת פרופיל אישי באתר החברה.‏
‏4.4.‏    אופן התשלום במקרה של הזמנת משחק דרך האתר:‏
בהזמנת משבצת המשחק  ב-ARENA (משך הפעילות היינו כ- 45 דקות) דרך האתר, המשתמש יידרש לתשלום מקדמה בלבד. פרטי האשראי ישמרו במערכת לצורכי ביטחון ופיקדון בלבד עד לביצוע תשלום מלא עבור המשחק במתחם החברה.

בהזמנת משבצת המשחק ל-CUBE (משך הפעילות היינה כ-30 דקות) לא תתאפשר הזמנת כרטיס בודד והזמנה דרך האתר תוגבל ‏לרכישת מינימום שני כרטיסים. אי לכך, המשתמש יידרש לשלם מחיר מלא עבור שני ‏‏(2) משתתפים לפחות מסך כמות האפשרית של המשתתפים במשחק  או ישלם מחיר ‏מלא עבור כלל המשתתפים האפשריים במשחק. במקרה של התשלום והזמנת משחק ‏עבור שני משתתפים בלבד החברה תהיינה רשאית לצרף למשחק משתתפים נוספים ‏ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של החברה ולמשתמש ו/או למשתתף לא תהיינה כל טענה ‏ו/או דרישה כלפי החברה.‏
למען הסר ספק, תנאי ס"ק 3.8 ו-3.9 יחולו על סעיף 4.4 במקרה של אי-הופעת משתתף ‏ו/או חלק מהמשתתפים ו/או כל המשתתפים למשחק.‏
לאחר ביצוע התשלום באתר יקבל המשתמש הודעה ממערכת ההזמנות המאשרת ‏ביצוע הזמנה למשחק וחשבונית מס קבלה. את אישור החשבונית יש לשמור ולהציגה לפקיד/ת קבלה במתחם על מנת לאפשר השלמת התשלום וכניסה למשחק.

על הלקוח להציג את אמצעי התשלום אתו בוצעה הרכישה באתר, תעודת הזהות וחשבונית מס המעידה על ביצוע הזמנה באתר. עבור השלמת הרכישה תינתן ללקוח חשבונית נפרדת על סך ששולם להשלמת התשלום אשר תופק במתחם על ידי פקיד/ת הקבלה.‏
האחריות המלאה בדבר מסירת מידע ונתונים נכונים במערכת הזמנות של ‏האתר לשם ביצוע הזדהות וזיהוי המשתמש לפני כניסתו למשחק חלה על המשתמש.‏‏
‏4.5.‏    בדרך כלל, באתר החברה ניתן לבצע הזמנה של משבצת המשחק עד שבועיים לפני ‏המועד הרצוי של המשחק. החברה רשאית לפתוח רישום מראש לשירות באתר לפרקי ‏זמן שונים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.‏
‏4.6.‏    ‏ המשתמש יהיה רשאי לבטל את המשחק ולקבל החזר כספי מלא בניכוי הוצאות ‏תפעוליות של החברה, 5% או 100 ₪ לעסקה, לפי הנמוך מבניהם, בכפוף לדין, וזאת ‏בתנאי שעל החלטה זו לא חלו הוראות ותנאים של ס"ק 2.7 וסעיף 3 להסכם ו/או תנאים ‏אחרים רלוונטיים בהסכם זה. הובהר בזאת כי סכום ההחזר, בניכוי הוצאות תפעול של ‏החברה, לא יעלה על סכום ההזמנה ששולם בפועל על ידי המשתמש בעת ההזמנה. ‏ההחזר יבוצע לחשבון המשתמש שביצע את התשלום בפועל ולאמצעי התשלום ‏שבאמצעותו בוצע התשלום תוך פרק זמן כנדרש בחוק. ‏
‏4.7.‏    המשתתף רשאי להמחות את זכויותיו להשתתפות במשחק (להלן "משתתף  / משתתף ‏מקורי") ובתנאי שבוצע תשלום מלא עבור השתתפות במשחק וכן, המשתתף האחר עומד ‏בקריטריונים ודרישות המאפשרים את השתתפותו במשחק וזאת בכפוף לתנאי הסכם זה. ‏האחריות על בחינת התאמה של משתתף אחר חלה על המשתתף המקורי. ‏
    במקרה של המחאת הזכויות למשתתף אחר, על המשתתף ליצור קשר עם ‏החברה, באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות העומדות לרשותו, דהיינו, דרך ‏האתר ו/או טלפונית ושירות הלקוחות ו/או באמצעות המייל ו/או ‏Messenger‏ ו/או ‏להגיע למקום השירות ולידע את החברה על רצונו להמחות את זכויות ‏ההשתתפות במשחק למשתתף אחר, לרבות רישום משתתף אחר במערכות של ‏החברה וקבלת אישור כי המשתתף האחר עומד בקריטריונים הנדרשים על מנת ‏להשתתף במשחק.‏
    החברה רשאית שלא לאשר השתתפותו של משתתף אחר במקרה של קיום אחד ‏מהתנאים כפי שהוגדרו בסעיף 3, ובס"ק 2.7. במקרה שהמשתתף האחר לא ‏הורשה להשתתף במשחק למשתתף המקורי עומד הזכות להשתתף במשחק או ‏לקבל על עצמו את התוצאות שיחולו עליו במקרה של ביטול המשחק וזאת בכפוף ‏לתנאי ס"ק 3.8 ו-3.9 להסכם זה.‏
‏4.8.‏    בהמשך לאמור בסעיף 4.4 לעיל, מחיר ההשתתפות במשחק עבור משבצת משחק מוצג ‏באתר. המחיר הינו ליחיד בקבוצה שעד 3 או 4 משתתפים, תלוי בסוג המשחק, וכפי ‏שפורט בסעיף 2.4 לעיל. יחד עם זאת, הזמנת משבצת המשחק דרך האתר תתאפשר ‏בכפוף לתנאים כפי שפורטו בסעיף 4.4 לעיל. מאידך, אדם המעוניין להשתתף במשחק ‏ואינו חלק מקבוצת המשתתפים, יכול לרכוש סטטוס משתתף במקום השירות ולהצטרף ‏למשחק הרצוי שמתקיים במקום השירות על בסיס מקום פנוי.‏
‏4.9.‏    ניתן לשנות את מועד המשחק לכל מועד זמין אחר. שינוי המועד יבוצע לא יאוחר מ-24 ‏שעות ממועד המקורי במשחק של 15 דקות ולא יאוחר מ-48 שעות ממועד המקורי של ‏המשחק שאורכו כ-30 דקות. ‏

‏5.‏    תנאי השימוש בחומרים ושירותי האתר.‏
‏5.1.‏    לחברה שמורה הזכות לבצע שימוש בנתונים שהושארו על-ידי המשתמש באתר החברה ‏בהליך הרישום ולבצע בהם כל שימוש חוקי לצרכיה האישיים של החברה, לרבות, דיוור ‏ישיר ושליחת עדכונים והודעות למשתמשים באמצעות כתובות דואר אלקטרוני של ‏המשתמש, מסרונים לטלפון נייד, תקשורת דרך ה- ‏Chat Bot‏ וכו'.‏
‏5.2.‏    באמצעות סימון סימן "‏V‏" במשבצת המיועדת לכך הממוקמת לפני המשפט "קראתי את ‏תנאי השימוש ואני מסכים בזאת לקבל חומר פרסומי ועדכונים של החברה" נותן ‏המשתמש את הסכמתו המפורשת לקבלת  חומר פרסומי של החברה. המשתמש רשאי ‏לבטל הסכמה זו באמצעות ביטול סימן "‏V‏" במשבצת הרלוונטית.‏
‏5.3.‏    לחברה עומדת הזכות הבלעדית לקבוע באופן חד-צדדי את הגבלת השימוש בחומרים ‏ו/או בשירותים של האתר לכלל המשתמשים או לקטגוריה מסוימת של המשתמשים לפי ‏שיקול דעתה הבלעדי של החברה.‏
‏5.4.‏    אין להשתמש בציוד, תכנות, תהליכים, אלגוריתמים ושיטות, מכשירים אוטומטיים או ‏תהליכים ידניים על מנת לקבל גישה, לבצע רכישה או העתקה ומעקב אחר תוכנה ותוכן ‏האתר. ‏
‏5.5.‏    אין לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע במערכת אבטחה ו/או אימות באתר או ברשתות ‏אחרות קשורות לאתר החברה.‏
‏5.6.‏    זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, ‏טקסט, מוזיקה, וידאו, מאגר נתונים, וכל חומר אחר הכלול בו (להלן "התוכן") – הם של ‏החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל ‏בלא קבלת הסכמה של החברה מראש ובכתב‎.‎
‏5.7.‏    סימני המסחר באתר הינם קניינו רוחני של נותן הזכיינות ולחברה זכויות הזכיין הבלעדיות ‏בארץ לשימוש בסימני המסחר של נותן הזכיינות. אין לעשות כל שימוש בסימני המסחר ‏של נותן הזכיינות בלא קבלת הסכמתה המפורשת, בכתב ומראש של החברה‎.‎
‏5.8.‏    אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מהאתר ו/או דפי האינטרנט ללא קבלת הסכמה ‏המפורשת של החברה מראש ובכתב‎.‎
‏5.9.‏    על מנת להשתמש בשירותי האתר על המשתמש לבצע הליך רישום באתר וליצור פרופיל ‏משתמש מלא ולמלא את כל השדות הנדרשים בעת הרישום. משתמש עם פרופיל חלקי לא יוכל ‏להשתמש בשירותי החברה.‏
‏5.10.‏    על המשתמש חלה האחריות הבלעדית בדבר שמירה על פרטי הגישה לפרופיל האישי ‏של המשתמש באתר. המשתמש הינו האחראי הבלעדי בכל הנוגע לפעילות או חוסר ‏פעילות של המשתמש באתר, לרבות שימוש בשירות, העברה וולונטרית של פרטי ‏המשתמש ו/או גישה לפרופיל המשתמש לצד שלישי כלשהו מכל סיבה שהיא. כל פעולה ‏המתבצעת באמצעות הפרופיל האישי של המשתמש תחשב כמי שבוצעה על ידי המשתמש ‏עצמו, למעט המקרים בהם הודיע המשתמש לחברה על גישה לא מורשית לפרופיל שלו ‏ו/או על כל הפרה ו/או חשד להפרה בנוגע לסודיות הגישה לפרופיל.‏

‏6.‏    ‏ נתונים אישיים ושמירה על פרטיות
‏6.1.‏    בעת ביצוע הרישום באתר המשתמש מייצר את הפרופיל האישי למטרת הזמנת השירות, ‏זיהוי המשתמש, קבלת מידע ועדכונים מהחברה. בתהליך הרישום המשתמש מספק ‏לחברה את המידע הנדרש לרבות שם ושם משפחה של המשתמש, מספר תעודת ‏הזהות, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, הצהרת גיל 18+ וכו' ונותן בזאת את ‏הסכמתו המלאה ומאשר לחברה שימוש בנתונים האישיים של המשתמש לצורך ניתוח ‏והתאמת השירות, לרבות העברתם לגורם צד שלישי. במקרה שהמשתמש אינו מסכים ‏שהחברה תבצע שימוש בנתונים שלו בהתאם למוגדר בהסכם זה, על המשתמש לבצע ‏מחיקת הפרופיל האישי.‏
‏6.2.‏    המשתמש נותן בזאת את הסכמתו המלאה, ללא כל תנאי או הגבלה, ומאפשר בזאת ‏לחברה לבצע שימוש ציבורי ושימוש נוסף בתמונות המשתמש ,לרבות לצורכי פרסום ‏וקידום מכירות של עסקי החברה, כלל תמונות ו/או וידאו במהלך השתתפות המשתמש ‏במשחק שנערך במקום השירות, ו/או במקומות ציבוריים ו/או במקומות המאפשרים גישה ‏חופשית לציבור רחב.‏
‏6.3.‏    לחברה עומדת הזכות לעבד את הנתונים האישיים של המשתמש באופן הבא, במידה ולא ‏צוין אחרת: לאסוף, לצבור, לאחסן, להבהיר, להשתמש, להתחזות ולהעביר מידע זה ‏לצדדים שלישיים. ‏
‏6.4.‏    לחברה שמורה הזכות לבצע שימוש בנתונים האישיים של המשתמש והמשתתפים על ‏מנת לשמור על הקשר עם המשתמש ו/או המשתתפים.‏
‏6.5.‏    עיבוד הנתונים האישיים של המשתמש יתבצע ללא מגבלות זמן ובכל דרך חוקית, לרבות ‏באמצעות מערכות מידע של מאגרי מידע ו/או באמצעות מערכות אוטומטיות או ללא ‏שימוש בכלים מסוג זה.‏
‏6.6.‏    לחברה שמורה הזכות לחשוף כל נתון אישי של המשתמש ו/או המשתתף במידה ונדרש ‏לבצע זאת על-ידי רשויות ו/או על סמך צוו בית משפט או גורם מוסמך אחר.‏
‏6.7.‏    לחברה שמורה הזכות לחשוף כל נתון אישי של המשתמש ו/או המשתתף בהקשר ‏לחקירה ו/או תלונה, לרבות תלונה על שימוש לרעה באתר ו/או לצורך זיהוי משתמש ו/או ‏משתתף, בהתאמה, אשר הפרו או פגעו בזכויות או התערבו בזכויות החברה ו/או ‏משתמשים אחרים ו/או במידה וקיים חשש סביר לכך.‏
‏6.8.‏    החברה יחד עם המשתמש ינקטו בכל המאמצים הנדרשים למניעת הפסדים או השלכות ‏שליליות, העלולות להיגרם כתוצאה מאבדן ו/או חשיפה של הנתונים האישיים של ‏המשתמש.‏

‏7.‏    אחריות והגבלת האחריות ‏
‏7.1.‏    באחריות המשתמש ו/או המשתתף ו/או בא כוחו הרשמי לבצע באופן עצמאי את הערכת ‏היכולות ואת האפשרות להשתתף במשחק. האחריות על קבלת ההחלטה בנוגע לקבלת ‏השירות, לרבות ביצוע הזמנה למשבצת המשחק והצגת המסמכים הנדרשים, נכונים ‏ותקינים, הצגת מידע תקין ומהימן חלה בכל מקרה על המשתמש ו/או על המשתתף ו/או ‏על בא כוחו הרשמי. ‏
‏7.2.‏    החברה עומדת לרשות משתמש ו/או משתתף ו/או בא כוחו הרשמי בכל הנוגע למתן מידע ‏ומענה לשאלות, יחד עם זאת, לחברה שמורה הזכות שלא לספק מענה לשאלות כלשהן ‏במידה והחברה חושדת כי השאלות אינן נוגעות ו/או אינה קשורה למשתמש ו/או ‏למשתתף ו/או לבא כוחו הרשמי בתפקידם כלקוחות החברה, ו/או המידע המבוקש הינו ‏בעל אופי של איסוף מידע עסקי ו/או איסוף מידע אודות פעילות העסקית של החברה ו/או ‏פעילות כלשהי של חברה ו/או המידע המבוקש אינו מושא גילוי חובה בהתאם לדין.‏
‏7.3.‏    כל הפעולות המבוצעות על ידי משתמש ו/או משתתף ו/או בא כוחו במהלך המשחק ו/או ‏קבלת השירות, מבוצעות באופן עצמאי על ידו ונמצאות תחת אחריותו המלאה של ‏המשתמש ו/או המשתתף ו/או בא כוחו הרשמי.‏
‏7.4.‏    במקרה של חבלה ו/או נזק לרכוש ו/או לציוד של החברה ו/או של צד שלישי, הנמצא ‏בשימוש במשחק, המשתתף ו/או המשתמש ו/או בא כוחו הרשמי מתחייבים לפצות את ‏החברה באופן מיידי בגובה הנזק שנגרם, לרבות עלות הרכוש שניזוק.‏
‏7.5.‏    התוכן והשירותים המוצגים באתר מוגשים במתכונתם המקורית ‏AS-IS‏, ללא ערבות כלשהי ‏לשלמות ו/או לתזמון וללא כל ערבות מפורשת או משתמעת מכך. גישה לאתר ושימוש ‏בתוכן ובשירות החברה הינם החלטה הבלעדית של המשתמש ובאחריותו המלאה.‏
‏7.6.‏    החברה אינה אחראית על כל טעות, שגיאה או אי-דיוק אשר עלולים להימצא בתוכן ‏האתר.‏
‏7.7.‏    חלק מהקישורים באתר מובילים למקורות הממוקמים באתרי צד שלישי. הקישורים הנ"ל ‏הינם לנוחות של המשתמשים, אך אין זה אומר שהחברה מאשרת את התכנים של אתרי ‏צד שלישי או מעודדת באופן כלשהו פעילות של בעליהם. כמו כן, החברה אינה נושאת ‏באחריות בדבר הנגישות של אתרים צד שלישי או לתוכנם. הצהרה זו חלה על כל ‏הקישורים הממוקמים באתר, על כל התכנים והחומרים של האתרים הנ"ל, הנגישים ‏באמצעות אתרים וקישורים של האתר. ‏
‏7.8.‏    החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לפעולות בלתי חוקיות אפשריות של משתמש ו/או ‏של משתתף ו/או בא כוחו הרשמי ביחס לצדדים שלישיים, או של צדדים שלישיים ביחס ‏למשתמש ו/או למשתתף ו/או לבא כוחו במהלך מתן השירותים, וכן כתוצאה מהשירותים.‏
‏7.9.‏    האתר יכול להשתמש בקבצי ‏Cookie‏ לשם זיהוי ושמירת מידע אישי וכללי אודות ‏המשתמש. קבצי ‏Cookie‏ הינם קבצי טקסט קטנים אשר יכולים להימצא בשימוש של ‏האתר לשם זיהוי של משתמש חוזר, לספק גישה ושימוש קלים יותר של המשתמש ‏באתר, כמו גם מעקב אחר פניות המשתמש ואיסוף מידע עיקרי למטרות שיפור התוכן. ‏ביצוע והשלמת הליך הרישום באתר מהווה הסכמה ברורה של המשתמש לשימוש בקבצי ‏Cookie‏ על ידי האתר. ‏
‏7.10.‏    החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לכל נזק, הפסד ו/או הוצאות (אמיתיים או ‏אפשריים) אשר עלולים להיגרם כתוצאה מ: (‏1) שימוש באתר או כתוצאה מאי-יכולת ‏שימוש באתר, כמו גם במקרים של מסירת נתונים חסרים ו/או לא מדויקים ו/או לא ‏מהימנים ו/או שגוים על-ידי המשתמש ו/או בא כוחו בזמן הליך הרישום ו/או בעת יצירת ‏פרופיל משתמש ו/או בעת הזמנת השירות; (2‏) נסיבות כוח עליון, וכן במקרים של תקלות ‏בציוד הקשר, חשמל, אלקטרוניקה, מחשוב ומערכות קשורות אחרות.‏
‏7.11.‏    החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לפעולות של מערכות סליקה, מערכות בנקאיות, ‏מערכות תשלומים, או אחריות כלשהי על עיכובים הקשורים בעבודתם, במקרה של ביצוע ‏התשלום בגין שירותים באמצעות אחת מהמערכות הנ"ל.‏
‏7.12.‏    במידה וקיים ספק לגבי זהות המורשה לקבל את השירות, הרי שההחלטה הסופית ‏תתקבל על-ידי החברה בלבד. ‏
‏7.13.‏    למרות האמור לעיל בס"ק 7.12 ובהמשך לו, החברה אינה חלק מהיחסים שבין משתמש ‏ו/או משתתף ו/או בא כוחו הרשמי ו/או כל אדם אחר אשר שילם עבור השירות, אך ‏בנסיבות אשר אינן תלויות בחברה, אינו השתתף במשחק ו/או לא קיבל שירות אחר ו/או ‏הביע את רצונו להמחות את זכויותיו לאדם אחר ו/או הביע את רצונו לבטל את ‏השתתפותו במשחק. במקרה הנ"ל, ובתנאי שלא חלים על המקרה תנאי ס"ק 2.7 ו/או ‏תנאי מתנאי הסעיף 3 של הסכם זה, ובמידה וקיים ספק בנוגע לזהות המורשה לקבלת ‏השירות, ו/או בדבר זהות משתתף במשחק, החברה רשאית להיצמד לכלל האומר כי ‏האדם שמורשה לקבל את השירות הינו אדם אשר הציג את הכרטיס האלקטרוני ואמצעי ‏התשלום בו בוצעה הזמנת המשחק, ובמידה וקיים צורך בהחזר כספי עבור השירות, ‏בכפוף להוראות ס"ק 4.6 הסכם זה, הרי שהחברה רשאית להחזיר את הסכום לאדם זה.‏
‏ ‏

נספח 1‏

הסכמה להשתתף במשחק מציאות מדומה של ANVIO VR

המופעלים במתחם LEVEL-3

אני, הח"מ ___________________________________________ (שם מלא), מספר ת.ז.________________________________ מעניק בזאת את הסכמתי לקחת חלק במשחק של היצרן ANVIO VR, משחק מציאות מדומה קבוצה, אלחוטי, בחוויית גוף מלא המופעלים על-ידי חברת אי אס טי דיגיטל בע"מ, ח.פ. 515090876, במתחם החברה בשם LEVEL-3 (שם המותג LVL3).

 1. אני מצהיר בזאת כי קראתי את כללי ההשתתפות במשחק המופיעים ב"הסכם המשתמשים ותנאי השימוש" באתר החברה בכתובת https://level3.co.il/terms-of-service/ ואני מסכים ומתחייב לעמוד בכל דרישות החברה.
 2. אני מודע כי ההשתתפות במשחק עלולה להיות כרוכה בחוויות רגשיות ובהתרגשות רבה ואני מאשר כי:
 • אני כשיר מבחינה בריאותית, הן מבחינת הבריאות הגופנית והן מבחינת הבריאות הנפשית, ואין מניעה כלשהו במצבי הבריאותי המונע ממני השתתפות במשחק
 • אני מודע לכך שכל משימה במשחק צריכה להתבצע בכפוף לתנאי השימוש וכללים וללא כל סיכון לחיי ו/או לחיי האנשים שמסביב
 • אני מתחייב לשמור על כללי הבטיחות כפי שפורטו ב" הסכם המשתמשים ותנאי השימוש" ובהתאם למה שיוסבר לי על ידי עובדי המתחם
 • אני מתחייב להתנהגות נאותה במהלך המשחק
 • מרגע הכניסה למתחם ובמהלך כל המשחק אני מתחייב להישמע להוראות והדרישות של עובדי המתחם
 1. אני מצהיר בזאת כי אינני בעל צרכים מיוחדים או מוגבלות מכל סוג שהם המונעים ממני להשתתף במשחק.
 2. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שלא תתאפשר כניסה למתחם והשתתפות במשחקים ופעילויות המתחם לאנשים תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים. במידה והתעורר חשש מצד עובדי המתחם כי הלקוח הנמצא תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים, לעובדי המתחם סמכות המלאה להפסיק באופן מידי את השתתפותו של הלקוח בפעילויות המתחם וזאת ללא כל החזר כספי או פיצוי כלשהו ללקוח.
 3. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שלא תתאפשר כניסה למתחם בלבוש לא הולם / לא נקי / חלקי.
 4. אני מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לי שלא תתאפשר כניסה למתחם ו/או תופסק פעילות הלקוח באופן מידי במקרה של התנהגות אלימה, מילולית /או פיזית, מצד הלקוח הנובעת מכל סיבה שהיא.
 5. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שלא תתאפשר השתתפות במשחק לאנשים שאינם עומדים בדרישות כפי שפורטו ב"הסכם המשתמשים ותנאי השימוש" כפי שמופיע באתר החברה בכתובת
 6. https://level3.co.il/terms-of-service/

 

_____________________________ ___________________________
שם ושם משפחה מלא מספר ת.ז.
_____________________________ __________________________
חתימה תאריך

נספח 2

הסכמה לעיבוד ושימוש בנתונים אישיים

אני, הח"מ ___________________________________________ (שם מלא), מספר ת.ז.______________________________

נותן בזאת את הסכמתי לאיסוף ועיבוד נתונים הבאים למטרות כדלקמן:

מספר טלפון נייד:
כתובת האי-מייל:
תאריך לידה:

 

 • לספק את השירות (את המשחק)
 • להודיע לי על מבצעים מיוחדים, שירותים ומשחקים חדשים, אירועים מיוחדים ועוד
 • לאפשר לחברה פעילות של קידום מכירות, פרסום ושיווק
 • לבצע בקרה ושיפור איכות השירות

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שבמידה ואסרב לחתום על טופס ההסכמה זה, רשאית החברה לשלול ממני כניסה למשחק ללא מתן החזר כספי וללא כל זכות מצדי לתבוע סכומי פיצוים ו/או החזר כספי כלשהו.

*אני מצהיר בזאת כי אין ולא תהא לי כל טענה ו/או דרישה כספית, לרבות טענות ו/או דרישות כספיות, ארגוניות, טענות ו/או דרישות פיצויים מכל סוג שהן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה.

 

_____________________________ ___________________________
שם ושם משפחה מלא מספר ת.ז.
_____________________________ __________________________
חתימה תאריך

 

ניתן לקרוא בהרחבה על מדיניות החברה בדבר שימוש בנתונים אישיים באתר בכתובת:

https://level3.co.il/terms-of-service/

נספח 3

אישור האפוטרופוס לקבלת השירותים והשתתפות במשחק מציאות מדומה של ANVIO VR

המופעלים במתחם LEVEL-3 למשתמש מתחת לגיל 16 שנה

אני, הח"מ ___________________________________________ (שם מלא), מספר ת.ז.________________________________ מצהיר בזאת כי הנני הורה / אפוטרופוס רשמי של הקטין/ה _________________________________ (שם ושם משפחה), הנושא ת.ז. מספר _____________________ ונותן בזאת את הסכמתי המלאה למתן שירותים והשתתפות במשחק של בני / בתי / אחר (פרט)______________.

אני מצהיר בזאת כי קראתי את "הסכם המשתמשים ותנאי השירות" https://level3.co.il/terms-of-service/ ואני מתחייב בזאת כי בני / בתי / ______________ יפעלו ע"פ הכללים והנחיות של החברה ועובדיה וכי אני, כאפוטרופוס הרשמי של הקטין, נושא במלואה האחריות לכל נזק ו/או עובדן כספי או אחר שיגרם לי, לבני / בתי / _________, ו/או לחברה ו/או לציוד החברה, ו/או לכל צד שלישי עקב אי-עמידה בדרישות הבטיחות, התנהגות ו/או הנחיות של עובדי החברה מצד הקטין.

 

_____________________________ ___________________________
שם ושם משפחה מלא מספר ת.ז.
_____________________________ __________________________
חתימה תאריך

נספח 4

בקשה לקבלת החזר כספי

תאריך:________‏
לכבוד: ‏    אי. אס. טי. דיגיטל בע"מ
ח.פ. 515090876 (להלן "החברה")‏

אני, _____________________________________, בעל מספר ת.ז. ‏‏_______________________________, בכפוף לתנאי הסכם המשתמשים של ‏החברה, מבקש/ת לקבל החזר כספי בגובה של ________ מעלות הכרטיס עבור ‏המשחק שהוזמן ליום ______ חודש _________ שנת 2019, לשעה ___________ ‏
מספר ההזמנה:_____________________‏
מספר האישור להזמנה: ___________________‏
ההזמנה בוצע דרך האתר / במקום השירות ביום ______ לחודש ________, שנת ‏‏_______.‏

הסיבה לבקשת החזר כספי הינה: ‏‏_____________________________________________________________‏
‏______________________________________________________________‏‏______________________________________________________________‏‏______________________________________________________________‏‏______________________________________________________________‏‏_________________________________________________________‏

‏_____________________‏            ‏__________________________‏
שם + שם משפחה                                                חתימה

Call Now Buttonהתקשרו